Drept civil

Avocat Dragan > Drept civil

Consultanță privitoare la drepturi și obligații civile rezultate din raporturi patrimoniale și nepatrimoniale

Exemplificare:

 • gajul general al creditorilor
 • subrogația reală cu titlu universal, personală și reală
 • drepturile reale principale: dreptul de proprietate și dezmembrămintele
 • drepturile reale derivate: uzul, uzufructul, abitația, servitutea, superficia
 • drepturile reale accesorii: gajul, ipoteca, privilegiile, dreptul de retenție
 • drepturile de creanță
 • obligațiile reale: de a face, opozabile și terților

Reprezentare în instanță, în cauze ce privesc:

 • acțiuni posesorii
 • tulburare de posesie
 • ieșire din indiviziune
 • revendicare mobiliară și imobiliară
 • cereri reconvenționale
 • acțiuni în materie de hotărnicie
 • acțiuni de îngrădire a proprietății
 • acțiuni în grănițuire
 • acțiuni confesorii
 • asigurarea servituții
 • întabularea dreptului de proprietate și a altor drepturi reale
 • acțiuni privitoare la cartea funciară
 • acțiuni în pretenții
 • ordonanțe președințiale
 • somații de plată
 • acțiuni în constatare
 • contestații la executare
 • întoarcerea executării
 • cereri de suspendare
 • cereri de strămutare
 • contestații în anulare
 • partaje
 • acțiuni în declararea nulității
 • rezilieri, rezoluțiuni
 • prescripții- achizitivă și extinctivă
 • acțiuni în răspundere civilă delictuală
 • acțiuni în răspundere civilă contractuală
 • îmbogățire fără just temei
 • evacuări
 • denunțări unilaterale
 • chemări în garanție
 • erori materiale
 • plângeri  contravenții
 • contestații diverse
 • strămutări
 • acțiuni pauliene
 • acțiuni oblice
 • acțiuni în actualizarea valorii obligațiilor stabilite în bani

Redactare de acte procedurale

 • cereri de chemare în judecată
 • memorii
 • întâmpinări
 • apeluri, recursuri
 • note de apărare, concluzii scrise
 • cereri reconvenționale
 • cereri  diverse:  amânare, preschimbare de termen, îndreptare de erori materiale,
 • comunicare înscrisuri, cereri de intervenție, reexaminări taxe de timbru,  numire expert, etc.
 • interogatorii

Redactare acte și contracte civile

 • contracte de închiriere
 • contracte de vânzare
 • contracte de schimb
 • contracte de cesiune
 • contracte de cedare a folosinței
 • contracte de împrumut de folosință(Comodat)
 • contracte de împrumut de consumație
 • contracte de concesiune
 • contracte de superficie
 • contracte de arendare
 • contracte de audit financiar
 • contract de consultanță
 • contracte de depozit
 • contracte de donație
 • contracte de administrare
 • procuri
 • contracte de asociere în participațiune
 • cereri de oferte
 • scrisori de intenție
 • scrisori de comandă
 • contracte de novație
 • subrogație
 • promisiuni bilaterale
 • remiteri de datorie
 • leasing financiar și operațional
 • ipotecă
 • gaj
 • garanție reală mobiliară
 • contract de fidejusiune
 • contracte de escrow
 • contracte de prestări servicii
 • contracte de antrepriză
 • contracte de Webdesign și asistență tehnică
 • contracte de transporturi interne și internaționale
 • contracte de prelucrare în lohn
 • contracte de webhosting
 • contracte de mandat
 • contracte de intermediere
 • contracte de comision
 • contract de sponsorizare
 • tranzacții
 • contracte de remitere a datoriei
 • contracte de asigurare
 • contracte de rentă viageră
 • contracte de întreținere
 • contracte de joc și pariu

Soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, încheiere tranzacții, asistență și reprezentare în procedura medierii

Deviza noastră, ”un proces evitat e un proces căștigat”, ne-a ghidat de-al lungul celor peste
20 ani de carieră să evităm conflictele inutile și de lungă durată, cu costuri enorme pentru
părțile aflate în conflict.

Un conflict nu trebuie să ajungă în fața instanțelor decât dacă părțile au epuizat căile
amiabile de tranșare a litigiului, prin conciliere, mediere.

Nu de puține ori, chiar instanța investită cu soluționarea procesului a considerat că o
mediere în speța respectivă este de preferat.

Asigurăm asistența necesară pentru toate fazele tranșării litigiului pe aceste căi: redactăm și
transmitem notificări, asistăm și consiliem clientul, propunem soluții legale de rezolvare a
confilictului, etc.

Asistență în fața notarului

Cabinetele notariale asigură serviciile privitoare la intocmirea si autentificarea actelor.
Este de preferat ca orice persoană fizică sau juridică să aibă alături un avocat în faza de
pregătire a documentelor necesare și să înțeleagă drepturile și obligațiile ce decurg din
semnarea actelor în fața notarului.

În anumite situații, avocatul poate redacta actele supuse autentificării: declarații, contracte,
etc.

Asigurăm asistența și consultanța în fața notarului public, efectuăm și servicii de traducere
și interpretariat în și din limba italiană.

Este bine de știut că anumite contracte sunt valabile fără a fi autentificate. Nu de puține ori
persoanele se adresează notarului public pentru autentificarea unor contracte care sunt
valabile sub semnătură privată, cum ar fi:contractul de închiriere, contractul de comodat,
contracte de vânzare de bunuri mobile, antecontractul de vanzare imobiliară, etc.

Aceste contracte pot fi redactate de avocat și semnate de părţi olograf.