Drept civil

Consultanta si reprezentare in instanta:

  1. Consultanță privind gajul general al creditorilor și subrogația reală cu titlu universal, personală și reală
  2. Consultanță privind drepturile reale principale, cum ar fi dreptul de proprietate și dezmembrămintele acestuia, precum și drepturile reale derivate, cum ar fi uzul, uzufructul, abitația, servitutea și superficia
  3. Consultanță privind drepturile reale accesorii, cum ar fi gajul, ipoteca, privilegiile și dreptul de retenție
  4. Consultanță privind drepturile de creanță și obligațiile reale, cum ar fi obligațiile de a face, opozabile și terților
  5. Reprezentare în instanță în cauze care privesc acțiunile posesorii, tulburarea de posesie, ieșirea din indiviziune, revendicarea mobiliară și imobiliară, cererile reconvenționale, acțiunile în materie de hotărnicie, acțiunile de îngrădire a proprietății, acțiunile în grănițuire, acțiunile confesorii, asigurarea servituții, întabularea dreptului de proprietate și a altor drepturi reale, acțiunile privitoare la cartea funciară, acțiunile în pretenții, ordonanțele președințiale, somațiile de plată, acțiunile în constatare, contestațiile la executare, întoarcerea executării, cererile de suspendare, cererile de strămutare, contestațiile în anulare, partajele, acțiunile în declararea nulității, rezilierile, rezoluțiunile, prescripțiile achizitivă și extinctivă, acțiunile în răspundere civilă delictuală, acțiunile în răspundere civilă contractuală, îmbogățirea fără justă cauza etc.
  6. Redactare acte și contracte civile contracte de închiriere contracte de vânzare contracte de schimb contracte de cesiune contracte de cedare a folosinței contracte de împrumut de folosință(Comodat) contracte de împrumut de consumație contracte de concesiune contracte de superficie contracte de arendare contracte de audit financiar contract de consultanță contracte de depozit contracte de donație contracte de administrare procuri contracte de asociere în participațiune cereri de oferte scrisori de intenție scrisori de comandă contracte de novație subrogație promisiuni bilaterale remiteri de datorie leasing financiar și operațional ipotecă gaj garanție reală mobiliară contract de fidejusiune contracte de escrow contracte de prestări servicii contracte de antrepriză contracte de Webdesign și asistență tehnică contracte de transporturi interne și internaționale contracte de prelucrare în lohn contracte de webhosting contracte de mandat contracte de intermediere contracte de comision contract de sponsorizare tranzacții contracte de remitere a datoriei contracte de asigurare contracte de rentă viageră contracte de întreținere contracte de joc și pariu etc.

Soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, încheiere tranzacții, asistență și reprezentare în procedura medierii

Motto-ul nostru, „un proces evitat e un proces câștigat”, ne-a ghidat în cariera noastră de peste 20 de ani să evităm conflictele inutile și de lungă durată, care au costuri enorme pentru părțile aflate în conflict. Un conflict nu trebuie să ajungă în fața instanțelor decât dacă părțile au epuizat modalitățile amiabile de a rezolva disputa, prin conciliere sau mediere. În multe cazuri, chiar instanța care are în sarcină soluționarea procesului consideră că medierea în respectivul caz este preferabilă. Asigurăm asistența necesară pentru toate fazele rezolvării disputelor prin aceste căi: redactăm și trimitem notificări, asistăm și consiliem clientul, propunem soluții legale pentru rezolvarea conflictului etc.

Asistență în fața notarului public

Cabinetele notariale sunt responsabile pentru realizarea și autentificarea actelor juridice. Este recomandat ca orice persoană fizică sau juridică să beneficieze de asistența unui avocat în procesul de întocmire a documentelor necesare și să înțeleagă drepturile și obligațiile care decurg din semnarea actelor în fața notarului. În anumite situații, avocatul poate redacta actele care vor fi autentificate, cum ar fi declarații, contracte, etc. Cabinetul nostru oferă de asemenea asistență și consultanță în fața notarului public, precum și servicii de traducere și interpretariat în și din limba italiană. Este important de menționat că unele contracte sunt valabile fără a fi autentificate, cum ar fi contractul de închiriere, contractul de comodat, contractele de vânzare de bunuri mobile, antecontractul de vânzare imobiliară, etc. Aceste contracte pot fi redactate de avocat și semnate olograf de către părți.