C.I.M.- Clauza de confidențialitate

Avocat Dragan > Informatii juridice > C.I.M.- Clauza de confidențialitate

Ce trebuie să știți despre clauza de  confidențialitate? Corelații cu obligația de informare.

 Art. 26 din Codul muncii dispune:

1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
(2) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.”

Așadar, părțile negociază și semnează un act adițional la CIM cu privire la inserarea clauzei.

În practică am întâlnit situații în care doar  salariatul avea obligația de confidențialitate.

În realitate, contractul individual de muncă  fiind un contract bilateral și sinalagmatic, întrucât dă naștere la obligații reciproce și interdependente, ambele părți sunt obligate la respectarea clauzelor de confidențialitate.

Sancțiunea nerespectării clauzei constă în dreptul părții vătămate la daune-interese, însă este interzisă inserarea în CIM a unei clauze penale, adică stabilirea unei sume fixe-daune interese- ce urmează a fi plătită de salariat în ipoteza nerespectării obligației.

Remarcăm faptul că se poate antrena răspunderea disciplinară a salariatului pentru nerespectarea obligației.

Totodată, anterior semnării contractului individual de muncă, angajatorul și viitorul salariat pot semna un contract de confidențialitate, care, ulterior angajării, se prelungește pe durata contractului, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la CIM.

Art. 17 din Codul muncii dispune:

1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.
(2) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz. ”

(7) Cu privire la informațiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.”

Cu  privire la obligația de informare, a se vedea inclusiv:

Directiva 533 din 14.10.1991 a Consiliului Comunităţii Europene referitoare la obligaţia patronului de a informa lucrătorul despre condiţiile aplicative ale contractului sau raportului de lucru.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1991/533/oj/?locale=ro

Av. Drăgan Iacob Constantin

Baroul București

29/04/2022