Acte necesare pentru constituirea unei S.R.L.

Avocat Dragan > Informatii juridice > Acte necesare pentru constituirea unei S.R.L.

  Documente necesare pentru  constituirea unei SRL

 • Act constitutiv

Actul constitutiv se poate redacta  sub semnătură privată, se poate  atesta de avocat,  sau autentifica la notarul public. Daca la cap social se include si bun imobil atunci e necesara forma autentică.

 • Declarații pe propria răspundere

Acestea sunt  date de către asociați și  administratori, or de reprezentanții persoanelor juridice care vor îndeplini aceste calități,  numiţi prin actul constitutiv, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru aceste calităţi, sub semnătură privată, în formă autentică, în formă atestată de avocat sau certificate de personalul desemnat al ORCT- în original, în format letric sau prin mijloace electronice;

 • Specimenul de semnatură al administratorului

Declarație dată în fața notarului public.

Notă: Conform dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2021, pe durata stării de alertă, precum și un an după încetarea acesteia, declaraţiile pe proprie răspundere care se anexează la cererea de înregistrare/alte cereri pot avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţiile pe proprie răspundere pot fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau date la oficiul registrului comerţului.

 • Dovada sediului social(contract de vânzare-cumpărare, inchiriere, comodat, etc);

Forma autentică este  necesară doar pt vânzare, închirierea și comodatul pot fi  încheiate sub semnatură privată;

 • Dovada rezervării denumirii firmei


Se obține online, fără taxă, sau de la sediul Registrului comerțului.

 • Documente de identitate asociati– copii certificate;
 • Acordul asociației de proprietari cu avizul comitetului executiv si al vecinilor de pe orizontală și verticală, dacă  la sediu se desfășoară activități.

 În cazul în care nu se desfășoară activități, acordul nu mai este necesar-  original;

 • Formular de înregistrare  în registrul  comerțului– cerere tip
 • Declarație înregistrare  fiscală– original, cerere tip
 • Declarație de autorizare a obiectelor de activitate– original, cerere tip
 • Formular tip privind investiția străină
 • Delegație sau imputernicire
 • Declarație privind beneficiarul real- se dă la constituire și la modificări  ulterioare

Nu mai este obligatorie dovada depunerii capitalului social, însă a nu se înțelege că nu mai este obligatoriu capitalul social.

Conform art. 16 din Legea 31/1990, rep. aporturile sunt în numerar, iar cele în natură vor fi evaluate.

Semnalăm următoarele modificări:

 • Nu se mai depune documentul care atestă dreptul de folosință pentru ANAF( art. 17 alin. (3)  din titul II, cap. I din Legea 31/1990 rep. A fost abrogat  prin art. 1 pct  2 din Legea 206/2021)
 • Un asociat unic poate fi asociat unic în mai multe societăți, așadar s-a abrogat art 7 alin . (5) din titlul II  a fost abrogat prin art. 1 pct 2 din Legea 206/2021
 • Capitalul social minim nu mai este 200 lei. Legea prevede doar că se divide în părți sociale egale.(art. 1 alin. (1) din Legea 223/2020)

Av. Drăgan Iacob Constantin

Baroul București

28/04/2022