Acte necesare pentru constituirea unei societăți cu răspundere limitată

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Informatii juridice > Acte necesare pentru constituirea unei societăți cu răspundere limitată

Câteva chestiuni prelabile:

  • Nu se mai depune documentul care atestă dreptul de folosință pentru ANAF( art. 17 alin. (3)  din titul II, cap. I din Legea 31/1990 rep. A fost abrogat  prin art. 1 pct  2 din Legea 206/2021)
  • Un asociat unic poate fi asociat unic în mai multe societăți, așadar s-a abrogat art 7 alin . (5) din titlul II  a fost abrogat prin art. 1 pct 2 din Legea 206/2021
  • Capitalul social minim nu mai este 200 lei. Legea prevede doar că se divide în părți sociale egale.(art. 1 alin. (1) din Legea 223/2020)

Prima operațiune: rezervarea denumirii firmei

Se completează un formular în care se înscriu trei denumiri preferate

Nu se va mai depune la dosar daca se trec in actul constitutiv toate elementele.

Pentru înregistrare, documentele necesare sunt:

1. Cererea de înregistrare  ( un singur formular pentru mai multe tipuri de înregistrări)

2. Formular privind înregistrarea fiscal și, daca e cazul,  Anexa 2 privind investiţia străină

3. Declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți

Nota: există acum un singur formular

4. Actul constitutiv (original)

5. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social și, dacă este cazul, înscrisul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu secundar.

6.  Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie certificată de parte)

7. Declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public 

8. Informaţiile din cazierul fiscal al persoanelor fizice care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal  ( se obțin de către ORCT, din oficiu, de la ANAF), în original  

9. După caz:

– actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată) avizul asociaţiei de proprietari privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 ( formular tip)

– mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată)

– dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege, respectiv dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate (în original sau copie certificată)

– dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);

10. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice

Se pot trece beneficiarii reali in actul constitutiv, situatie in care nu se mai prezinta declaratia tip.

11. Dovezile privind plata tarifului legal 

Cabinetul nostru se ocupă de toate  documentele necesare și va reprezinta interesele in fata Oficiului Registrului Comertului pentru toate operatunile, fara sa implice deplasarea dvs.

Pentru oferte personalizate va rugam sa ne contactati.

Iacob Constantin DRĂGAN

Avocat

Baroul București

Actualizat la 13/01/2023